Opinie o Nas Jak bezpieczne są moje dane osobowe? - black-rock.pl

   POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

                                                                                                                     I black-rock.pl

Certum SSL

WAŻNE! Używany przez nas Certyfikat SSL Certum Unizeto Technologies zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, oraz bezpieczeństwo wszystkich Twoich transakcji zawieranych w ramach sklepu black-rock.pl. Certyfikaty Certum zapewniają weryfikację domeny internetowej black-rock.pl i szyfrowanie połączeń do 256 bitów. Certyfikaty Certum SSL wspierają obsługę algorytmu kryptograficznego wykorzystując funkcję skrótu SHA-1 oraz SHA-2. Dzięki temu Twoje dane i Twoje pieniądze  są zawsze bezpieczne podczas zakupów w naszym sklepie.

Polityka Prywatności obowiązująca od 25. 05. 2018, zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami, m.in. RODO:

Polityka prywatności - ogólne informacje.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika przez Sklep black-rock.pl działający w sieci Internet pod adresem black-rock.pl, prowadzony przez Marcina Koniora prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GRUPA EVEREST MARCIN KONIOR, z siedzibą w Lipowej, 34-324 Lipowa 129, NIP 553 225 88 42, REGON  243 292 655

Administrator Danych Osobowych: 

Administrator – Marcin Konior prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRUPA EVEREST MARCIN KONIOR, z siedzibą w Lipowej, 34-324 Lipowa 129, NIP 663 225 99 42, REGON 243 292 655, który świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy funkcjonujący w domenie black-rock.pl.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawierana może być Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

Urządzenie  - oznacza urządzenie elektroniczne za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies - oznacza dane informatyczne, a szczególnie niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Sposób, w jaki pozyskiwane są Dane Osobowe:

Pozyskujemy Twoje dane osobowe z uwagi na fakt, że zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym black-rock.pl lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem Serwisu. Serwis funkcjonuje w oparciu o regulamin, który znajdziesz pod tym linkiem: 

Kontakt z Administratorem danych osobowych.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej: GRUPA EVEREST MARCIN KONIOR, 34-324 Lipowa, Lipowa 129,

- poczty elektronicznej: sklep@black-rock.pl 

- telefonicznie:  669 424 966

Cel i rodzaj przetwarzania danych.

 Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wymienione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia, kontaktu telefonicznego, e-mailowego, za pośrednictwem chatu lub składania reklamacji:

 1. Imię i Nazwisko.
 2. Adres Zamieszkania.
 3. Adres Dostawy - jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania.
 4. Adres Poczty Elektronicznej (adres e-mail).
 5. Numer Telefonu.
 6. NIP.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie procesu zakładania konta (rejestracja) lub złożenie zamówienia bez rejestracji są niezbędne w procesie złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, wszczynania procedur reklamacyjnych i zwrotu/wymiany towarów.

Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie wyżej wymienionej usługi na żądanie Użytkownika). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, tj. sprzedaży oraz dostawy zamówionych towarów, jak również w celu realizacji pozostałych uprawnień przysługującym Użytkownikom z tytułu zawartej umowy (np. reklamacja, zwrot towaru). 

Konieczność podania Danych Osobowych.

Podanie danych do celu realizacji usługi jest wymogiem umownym oraz warunkiem realizacji usług oferowanych przez Sklep black-rock.pl. Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Sklepu. 

Udostępnianie Danych Osobowych.

Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora jest związany z zakresem usług, z jakich korzysta Użytkownik. W celu realizacji umowy Serwis może udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom takim, jak operatorzy logistyczni, firmy kurierskie, przewoźnicy, banki i operatorzy płatności, firmy świadczące usługi księgowe, prawne, informatyczne, dostawcy usług hostingowych. 

Bezpieczeństwo Danych Osobowych.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu i zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator starannie chroni interesy osób, których dane dotyczą, zapewniając, że zbierane przez niego dane są:

 • stosowane wyłącznie do celów ich przetwarzania,
 • przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem,
 • przetwarzane rzetelnie i przejrzyście dla podmiotów, których dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, uzasadnionych celach i według nich przetwarzane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy niż wskazany przez cel dla którego dane są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,


Czas przetwarzania Danych Osobowych.

Administrator przetwarza dane zależnie od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. W zależności od zakresu danych i celów ich stosowania przechowywanie może mieć różny czas. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi albo realizowania zamówienia (korzystanie z Serwisu), do czasu wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie było uzależnione od zgody) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Dane są przetwarzane na czas realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Serwisu albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

Pliki  Cookies

1. Rodzaje  wykorzystywanych Cookie

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
b) COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Cele dla których wykorzystywane są Cookie własne

Administrator wykorzystuje cookie własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu:

- dostosowania zawartości stron internetowych sklepu black-rock.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych sklepu black-rock.pl,
- rozpoznania urządzenia Użytkownika sklepu black-rock.pl oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

- utrzymania sesji Użytkownika sklepu black-rock.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu black-rock.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji sklepu black-rock.pl, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

d. dostosowania zawartości stron internetowych sklepu black-rock.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych sklepu black-rock.pl. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

d. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji sklepu internetowego black-rock.pl, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

f. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu black-rock.pl korzystają ze stron internetowych sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

3. Administrator wykorzystuje cookie zewnętrzne w następujących celach:

Wykorzystywane przez sklep black-rock.pl cookie wspierają przede wszystkim optymalizację obsługi klienta podczas korzystania ze strony sklepu. Współpracujemy jednak z innymi firmami w zakresie działalności marketingowej, na potrzeby której na urządzeniu użytkownika zapisywane są pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Cookie zewnętrzne wysyłane przez te podmioty służą poprawie skuteczności prezentowania użytkownikowi reklam, które są odpowiedzią na jego aktywność w obrębione sklepu black-rock.pl  (treści reklamowe są przez podmioty trzecie dostarczane Użytkownikom).

a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych sklepu black-rock.pl , które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,  

c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense, Google Adwords 

d) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, 

e) prezentowania opinii na stronach internetowych sklepu black-rock.pl, które są pobierane z zewnętrznych serwisów, jak np. Sklepy24.pl, Ceneo.pl, Yotpo.

f) wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak ZenDesk Chat.

g) wysyłki mailingu.

4. Profilowanie 

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników. Analiza zachowań użytkowników w serwisie pozwala nam lepiej zrozumieć ich i dopasować do ich potrzeb. Dzięki tej technologii możemy prezentować reklamy dopasowane do potrzeb i zainteresowań, prezentować oferty, rabaty, promocje niedostępne dla innych osób.

5. Retargeting

Przy pomocy plików cookies korzystamy z technologii pozwalającej na dotarcie do użytkowników z przekazem reklamowym na innych stronach internetowych, które odwiedzają, na bazie wcześniejszej wizyty na naszej stronie. Docieramy do użytkownika z treściami reklamowymi dostosowanymi do jego wcześniejszej aktywności.

6. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie black-rock.pl.

Obok plików cookies Sklep black-rock.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.

Prawa Użytkownika stron sklepu black-rock.pl

Każdy klient ma w każdym czasie prawo do:

1. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO

2. Wycofania w każdym czasie każdej udzielonej Administratorowi zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

3. Dostępu do Danych Osobowych – otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane.

4. Prawo do usunięcia danych, które nie są niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane.

5. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

6. Prawo do przenoszenia danych, które zostały dostarczone Administratorowi w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, np. do innego Administratora w oparciu o techniczne możliwości występujące po obu stronach tego procesu.

7. Prawo do sprostowania w przypadku danych nieprawidłowych. Administrator wówczas uzupełnia je, usuwa niezgodności lub aktualizuje Dane Osobowe.

8. Prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem (dokonywane operacji na danych bez wymaganych zgód)

Obecna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 25. 05. 2018 r.

Polityka prywatności jest weryfikowana na bieżąco i w razie potrzeby modyfikowana.


Polityka Prywatności obowiązująca do 24. 05. 2018 r.:

Warunki korzystania ze sklepu internetowego black-rock.pl
Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować użytkownikowi bezpieczeństwo podczas korzystania sklepu internetowego black-rock.pl prowadzonego pod adresem black-rock.pl przez firmę GRUPA EVEREST Marcin Konior, z siedzibą Lipowa 129, 34-324 Lipowa, NIP 553 225 88 42, Regon: 243 292 655. Korzystanie z funkcjonalności serwisu, jak i czerpanie korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą Użytkownika, Użytkownik ma możliwość zaniechania korzystania z usług serwisu.
Każdego Użytkownika sklepu black-rock.pl obowiązuje Polityka Prywatności w brzmieniu aktualnym w momencie korzystania ze sklepu. Sklep black-rock.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Użytkowników sklepu. Podstawowa zasada zawsze jednak pozostaje i w przyszłości pozostanie niezmienna: sklep nie sprzedaje i nie będzie kiedykolwiek sprzedawał oraz nie udostępnia i nie będzie kiedykolwiek udostępniał osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych Użytkowników sklepu black-rock.pl. Odstępstwo od tej priorytetowej reguły może być uczynione tylko i wyłącznie wówczas kiedy sklep zostanie zobowiązany do takiego działania przez obowiązujące przepisy prawa, a więc na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego prawnie upoważnionego organu państwowego.

Dane osobowe
Każdy Użytkownik sklepu pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub inny sposób) tylko i wyłącznie niezbędnych danych teleadresowych, potrzebnych nam w celu realizacji zamówienia, odpowiedzi na pytanie użytkownika dotyczące oferty lub sposobu działania sklepu, które następnie przesyłane są do naszego systemu sklepowego i przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera Użytkownika, data i czas odwiedzin czy przeglądane produkty . Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych i tylko i wyłącznie do tych celów wykorzystywane, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych Użytkownika.
Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie black-rock.pl i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Zgromadzone informacje służą jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży: paragon lub faktury VAT, oraz wysyłki produktów do Użytkownika. W związku powyższym sklep internetowy black-rock.pl ma prawo udostępniać dane zebrane przy rejestracji swoim partnerom handlowym, tylko i wyłącznie w celu usprawnienia procesu realizacji zamówienia, na korzyść Użytkownika. Mowa tu o partnerach handlowych uczestniczących w naszym systemie realizacji zamówień sklepowych, takich jak bank, system płatności internetowych oraz firma kurierska i operator pocztowy.
Tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika, jego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
Każdy Użytkownik, który poda nam swoje dane osobowe ma nieograniczoną możliwość do ich wglądu, edycji oraz ich usuwania.
Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy black-rock.pl mają dostęp do danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego. Pracownicy black-rock.pl, mający dostęp do danych zobowiązani są na piśmie do zachowania tajemnicy danych osobowych oraz podejmowania wszystkich koniecznych czynności mających na celu uniemożliwienie dostępu do tych danych jakimkolwiek osobom trzecim. Pracownicy Ci opowiadają prawnie i służbowo za prawidłowe wykonywanie czynności ochrony danych osobowych Użytkowników sklepu black-rock.pl

Realizacja zamówień
Zamówienie złożone w sklepie internetowym black-rock.pl zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

Osoby fizyczne:

 1. imię i nazwisko
 2. adres wysyłkowy i/lub adres do faktury VAT
 3. adres poczty elektronicznej
 4. numer telefonu kontaktowego.

 

Firmy:

 1. nazwa firmy
 2. NIP firmy
 3. adres wysyłkowy lub/i adres do faktury VAT
 4. adres poczty elektronicznej
 5. numer telefonu kontaktowego.


Powyższe dane są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, ułatwiają szybką i komfortową obsługę i przesyłkę do każdego naszego Klienta. Sklep zastrzega, że brak podania przez Użytkownika wymaganych danych, uniemożliwi nam realizację danego zamówienia.
Sklep black-rock.pl zastrzega sobie prawo do:
a. wysyłania Użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia
b. kontaktowania się z Użytkownikami w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem, w pierwszej kolejności zawsze drogą e-mailową (kontakt telefoniczny z klientem będzie podejmowany tylko i wyłącznie wyjątkowo, w sytuacjach szczególnych, tylko i wyłącznie w sprawach związanych z realizacją zamówienia i tylko w sytuacji, kiedy brak było odpowiedzi klienta na kontakt e-mailowy).

Sklep oświadcza, iż pozyskane numery telefoniczne klientów nigdy nie będą wykorzystane przez sklep do celów innych niż sprawna realizacja bieżącego zamówienia klienta. W szczególności sklep nie wykorzystuje i nie wykorzysta nigdy nr telefonu klienta do składania ofert, namawiania do zakupu produktów lub do innych celów handlowych. Powyższa zasada jest najwyższym priorytetm sklepu i nie posiada wyjątków, gdyż sklep ponad wszystko szanuje prawo swoich klientów do prywatności i ochrony danych osobowych, co znajduje wyraz w postanowieniach niniejszej Polityki Prywatności.

Newsletter
Wyrażenie przez Użytkownika zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje sklepowi internetowemu black-rock.pl prawo do okresowego wysyłania Użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.
Subskrypcję newsletterów każdy Użytkownik może w każdej chwili anulować. W tym celu należy kliknąć link „Rezygnuję” w dolnej części newslettera lub wysłać e-mail: „Rezygnuję z subskrypcji newslettera” na e-mail marketing@black-rock.pl. E-mail powinien zostać wysłany z adresu na jaki wcześniej przychodziły informacje newsletter. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie internetowym.
Sklep black-rock.pl zastrzega sobie prawo do:
• przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);
• chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
• zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników;