Opinie o Nas Formularz odstąpinia od umowy - black-rock.pl

I black-rock.pl

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: GRUPA EVEREST MARCIN KONIOR

Adres do zwrotu: Lipowa 129, 34-324 Lipowa

e-mail kontaktowy: sklep@black-rock.pl

Nr telefonu: +48 692 638 787

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) .............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*).............................................................................................................

Numer zamówienia internetowego (opcjonalnie)........................................................................

Numer faktury (opcjonalnie)........................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta (-ów)............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:…………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

black-rock.pl

GRUPA EVEREST MARCIN KONIOR

Lipowa 129

34-324 Lipowa

NIP 553 255 88 42

REGON 243 292 655